DİYANET İŞLERİ HİZAYA!

Bir gün AKP iktidardan giderse Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Bardakoğlu ile Prof.Dr.Yusuf Ziya Özcan başkanlığındaki YÖK işlerinin ve işlemlerinin hesabını zor verir. YÖK Başkanı’nı bugün yazı dışı bırakıyorum. Konumuz Prof.Dr.Bardakoğlu,
Aralarında manşetten haber veren Milliyet gazetesi de olmak üzere 3 Ekim 2010 tarihli gazeteler Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr.Ali Bardakoğlu’nun akıllara ziyan bir konuşmasını yayınladılar:
“Cami dışı Din Hizmetleri adıyla bir proje başlattık. Bu proje ile din hizmetlerinin sadece namaz kılmak ya da oruç tutmak olmadığını, dinin bütün sosyal hayatı kapsadığını vermeye çalışıyoruz. Din görevlimiz sadece camide namaz kıldıran bir memur değildir. Toplumun bütün sosyal hayatına müdahale eden kanaat önderi olmalıdır. Bu projede de çok güzel örnekler yaşıyoruz.”
***
Çok güzel! Ancak kamu hizmetleri yapan devlet kurum ve kuruluşları, yasanın kendilerine verdiği yetki ve sorumlulukların dışında kendi başlarına kendilerine görev ve yetki icat edemezler. Ama Prof.Dr.Bardakoğlu bir derebeyi gibi kendine görev icat ediyor. (Tıpkı YÖK Başkanı gibi.) DİB’na eleman sağlayan kaynaklarla ilgili 3 Mart 1924 tarihli ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun 4. maddesini birlikte okuyalım:
“Milli Eğitim Bakanlığı, dini bilgiler konusunda yüksek uzmanlar yetiştirmek üzere üniversitede bir İlahiyat Fakültesi kuracak ve [ayrıca] imamlık ve hatiplik gibi dinî dizmetlerin yerine getirilmesiyle görevli memurların yetiştirilmesi için de ayrı okullar açılacaktır.”
***
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın özel yasasından kaynaklanan görev ve yetkilerine bakalım:
*Diyanet İşleri Başkanlığı Görevleri: Madde 1 – İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere, Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.
*Vaizler, imam-hatip ve müezzin-kayyımlar, Kuran kursu öğreticileri, eğitim görevlileri: Madde 12 – (Değişik madde: 26/04/1976 – 1982/1 md., İptal: Anayasa Mahkemesinin 18/12/1979 tarihli ve E. 1979/25, K. 1979/46 sayılı kararı ile, Düzenlenen madde: 01/07/2010-6002 S.K./11.mad.)
Vaizler, cami ve mescitler ile diğer mekanlarda her türlü vasıtadan yararlanarak toplumu dinî konularda bilgilendirmek, Başkanlığın hizmet alanlarında irşat, rehberlik, inceleme ve araştırma yapmakla görevlidir.
İmam-hatip ve müezzin-kayyımlar, cami ve mescitlerde din hizmetlerini yürütmek ve dinî konularda toplumu bilgilendirmekle görevlidir.
***
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yasal yetki ve görevleri arasında “kanaat önderi” atamak gibi bir görev bulunmamaktadır. DİB’e bağlı imamlar da tarikat şeyhleri gibi “kanaat önderi” olamazlar mı? Olurlar ama, bu, İslam devletinde olur, laik bir devlette kesinlikle olmaz.