İKİNCİ GRUP’TAN AKP’YE VE ERGENEKON’A (1)

Matta İncili’nde İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih’in soy kaydı şöyledir : İbrahim İshak’ın babasıydı, İshak Yakup’un babasıydı, Yakup Yahuda ve kardeşlerinin babasıydı.. .//… Mattan Yakup’un babasıydı, Yakup Meryem’in kocası Yusuf’un babasıydı, Meryem’den Mesih diye bilinen İsa doğdu.
***
Osmanlı’nın son yıllarında birbirine düşman iki parti var idi : İttihat ve Terakki Fırkası ve Damat Ferit Paşa, Ali Kemal, Lütfi Fikri liderliğindeki Hürriyet ve İtilaf Fırkası .
Mustafa Kemal Paşa, Müdafa-yı Hukuk Cemiyetleri’ni 10 Mayıs 1921 tarihinde birleştirerek Anadolu ve Rumeli Müdafa-yı Hukuk Cemiyeti’ni kurdu. Buna Birinci Grup denildi.
Mustafa Kemal Paşa’ya karşı örgütsüz mücadele eden milletvekilleri 1922 temmuzunda İkinci Grup’u resmen kurdu. 1922-1923 döneminde etkin olan bu grup, 8 nisan 1923’te yapılan İkinci Meclis seçimlerinde Büyük Millet Meclis’i dışında kalarak parlamenter etkinliğini yitirdi.
Ancak, İkinci Grup Meclis dışında etkinliğini sürdürdü. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (17.11.1924-03.06.1925)’nın kuruluşunda etkin oldu ve 1930 yılında kurulup üç ay yaşayan Serbest Cumhuriyet Fırkası (12.08.1930-17.11.1930)’nı destekledi.
Bu arada Ahali Cumhuriyet Fırkası (1930), Milli Kalkınma Partisi (1945-1958) kuruldu ama bu partiler bizim ilgimizin dışında kalmaktadır.
***
İkinci Grup’un dağılmasından sonra kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı, Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruluşundan kısa bir süre sonra kendini feshetti. 09.09.1923 tarihinde kurulmuş olan Cumhuriyet Halk Fırkası (Partisi), Demokrat Parti 07.01.1946 tarihinde kuruluncaya kadar tek iktidar partisi olarak kaldı.
Cumhuriyet Halk Partisi 14 Mayıs 1950’ye kadar iktidardaydı. Şiarı 6 Ok idi ama doğunun feodalleri ve ayanı, genel olarak toprak ağaları ve büyük toprak sahipleri, İttihat ve Terakki, Hürriyet ve İtilaf, İkinci Grup, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası artıkları, milliyetçi ve muhafazakar kesim, tebdil-i kıyafet eylemiş İslamcılar, hepsi birden birer asalak ve sembiyoz olarak onun bedeninde yaşamaktaydı.
CHP’nin devrimciliğinin sönmesinin, toprak reformunu ve benzeri reformları yapamamasının nedeni bu karşı devrimci asalak kadrolardır.
***
Demokrat Parti’nin 07.01.1946 tarihinde kurulmasından sonra asalaklar koalisyonun büyük bir kesimi CHP’den DP’ye transfer oldu. Ama ne yazık ki CHP bu asalaklardan tamamen temizlenemedi.
Demokrat Parti’nin bir merkez sağ, bir demokratik sağ parti olmak şansı vardı ama o yukarda adlarını saydığım asalaklar ve özellikle DP bünyesi içinde yer altından çıkan İslamcı kadrolar yüzünden marazlı bir milliyetçi-muhafazakar, Türk-İslam sentezci ve antikomünist bir partiye dönüştü. Bu süreç içinde tarikat kadroları devlet yönetimine sızmaya ve etkin olmaya başladı. Böylece, ideolojik olarak bir laik bir merkez sağ, liberal parti olmak şansını yitirdi ve ne yazık ki yeni bir İkinci Grup kimliği kazandı. Bu kimlik kendisinden doğan yeni partilerin de kimliği oldu. (Devam edecek.)