SİYASAL İSLAMIN KALESİ OLARAK İMAM HATİPLER (8)

Anayasa Mahkemesi’nin AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi”nin kapatılmasıyla ilgili 30.7.2008 tarih, 2008/1 esas sayılı ve 2008/2 karar sayılı kararının 96’ıncı sayfasında yer alan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcığı’nın iddianamesinden bir bölümü birlikte okuyalım:
“İmam hatip lisesi mezunlarına üniversiteye girişte uygulanan katsayı sistemi bir hak ihlali algısıyla sürekli eleştirilerek Tehvid-i Tedrisat Yasasına ve eşitlik ilkesine aykırı olarak Cumhuriyet öncesi gibi ikili bir öğretimin özendirilmesi ve bu okulları meslek okulu hüviyetinden çıkararak orta öğretimin asıl unsurları haline getirecek sosyal ve mali desteklerin sağlanması suretiyle laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline geldiğini ortaya koymaktadır.”
***
“Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin temelli kapatılmasına karar verilmesi istemini içeren 14.3.2008 günlü, SP.Hz.2008/1 sayılı iddianamesi ve ekleri, konuya ilişkin rapor, ilgili Anayasa ve yasa kuralları okundu, gereği görüşülüp düşünüldü:
A.Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kapatılma davasında yapılan oylamada, Anayasa’nın 68.maddesinin dördüncü fırkasındaki demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı eylemlerin odağı haline gelmesi nedeniyle Osman Ali Feyyaz Paksüt, Fulya Kantarcıoğlu, Mehmet Erten, A.Necmi Özler,Şevket Abalak ve Zehra Ayşe Perktaş’ın “Parti’nin kapatılması”, Sacit Adalı, Ahmet Akyalçın, Serdar Özgüldür ve Ferruh Kaleli’nin “Parti’nin kapatılması yerine Devlet yardımından yarı oranında yoksun bırakılması”, Haşim Kılıç’ın ise “davanın reddi” gerektiği oyu sonucunda, Anayasa’nın 149.maddesinin birinci fırkasında siyasi partilerin kapatılması için öngörülen nitelikli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle, 2949 sayılı Yasanın 33.maddesinin göndermesiyle 5271 sayılı Yasanın 229.maddesinin üçüncü fırkası gereğinde, en aleyhte oyların daha yakın oylara katılmasıyla, Anayasanın 69.maddesinin ikinci fıkrası vee 22.4.1983 günlü, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 101.maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 2008 yılında aldığı (son yıllık) DEVLET YARDIMI MİKTARININ YARISINDA YOKSUN BIRAKILMASINA 30.7.2008 gününde karar verildi.”
***
Yukarıda birlikte okuduğumuz Anayasa Mahkemesi kararına göre, Anayasa Mahkemesi Yargıtay Başsavcılığı’nın Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun ihlaliyle ilgili iddiasını yerinde bulmuş. Bu, bu müdahalenin AKP’yi demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı eylemlerin odağı haline getirdiğinin de bir kanıtıdır.
Demek oluyor ki : YÖK’ün yükseköğretime giriş sınav yönetmeliğinde yaptığı son değişiklikler ile ortaöğretim yönetmeliğinde yaptığı son değişiklikler AKP için yeni bir kapatılma davasına neden olabilir.
Anayasa’nın başlangıcı, 2, 24, 42 ve 174 maddeleri, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Yasası, Anayasa Mahkemesi’nin 30.7.2008 tarihli kararı ve Danıştay 8. Dairesi’nin kararı imam-hatip mezunlarının bütün lisans programlarında yüksek öğrenim görmelerini engellemektedir. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi’nin 30.7.2008 tarihli kararına göre bütün imam-hatip okulları kuruluş amaçlarına uygun hale getirilebilir. Aynı Yüce Mahkeme’nin 30.7.2008 tarihli kararına göre YÖK’ün imam-hatip mezunları yararına aldığı bütün kararlar tamamen geçersizdir. Ey ahali, uyuma uyan ! (Son)