TARİHLE YÜZLEŞME TEMRİNLERİ : KOÇGİRİ AYAKLANMASI

Dışarıda başta ABD ve AB ileri gelenleri, içerde de başıbozuk tarihçiler, İkinci Cumhuriyetçiler, neoliberal alimler olmak bir seçkinler loncası, bizim gibi dinozorlara tarihimizle yüzleşmemizi salık veriyorlar. İsterseniz bu tavsiyenin tercümesini yapayım: Hakkınızda verilen kararı adam gibi kabul edin. Yani Ermeni Soykırımı’nı falan…
***
Sadece Ermeni fesadını kabul etmek yetmiyor, Kürt Milliyetçiliği’ni hoş görmekten başka karşısında selam durmamız da isteniyor. Ayrılıkçı ve özerklikçi Kürt milliyetçilerine bu işin nasıl olacağını sormak doğru olmaz. Bildirimen aydınlarımız bilmezler ama Kürt milliyetçiliğinin anasının Türk milliyetçiliği olmadığını Kürt milliyetçileri çok iyi bilirler.
Tarihle yüzleşme temrinlerinin muhatabı, bu nedenle, Kürt milliyetçileri değil. Bizim aydın bildirimenler. Gülünç saflıklarından kurtulmaları için, Erol Kurubaş’ın “Başlangıcından 1960’a değin Kürt Sorununun Uluslar arası Boyutu” (Ümit Yayıncılık) adlı nefis kitabı okumalarını salık vereceğim.
***
Ama biz gene de Türk milliyetçiliğinin kaburga kemiğinden dünyaya gelmeyen Kürt milliyetçiliğinin başlangıcı için bir tarih bulalım: 1828-29 yıllarında yapılan Osmanlı-Rus savaşında iki Kürt aşiretinin Rusların yanında yer alması (E.Kurubaş, S.19), Kürt aydınlarının İttihat ve Terakki Cemiyeti (1908) içinde yer alması, 17 Aralık 1918’de Kürdistan Teali Cemiyeti’nin kurulması…
“Tarihle yüzleşmek” zorbaları bu konularda istedikleri kadar eşinebilirler. Ben bugün Koçgiri Ayaklanması ile ilgileneceğim. Benden başka ilgilenmek isteyen varsa, Komal Yayınevi tarafından yayınlanan “Koçgiri Halk Hareketi, 1919-1921” adlı kollektif çalışmayı okuyabilir. İsteyenler İsyanın liderlerinden Baytar Nuri Dersimi’nin “Kürdistan Tarihinde Dersim ve Hatıralarım” adlı kitabını da okuyabilirler.
Bir de Doğu Perinçek’in “Kurtuluş Savaşı’nda Kürt Politikası” (Kaynak Yayınları) adlı kitabı var. Koçgiri isyancılarının İngiliz emperyalistleri ve Yunan işgalcilerle bilinçli işbirliği içinde olduklarını yazıyor: “Büyük kısmını süvari kuvvetlerinin oluşturduğu birlikler Koçgiri isyanı yüzünden, 1. ve 2. İnönü savaşlarına katılamamıştır.” (S.103)
***
Kürt milliyetçiliğinin Kurtuluş savaşımıza katkıları bu kadarla kalmaz (!) Kürt milliyetçilerin 25 Aralık 1920 tarihli telgrafla yaptıkları katkı da şöyledir:
“Elazığ vilayeti vasıtasıyla. Ankara Büyük Millet Meclisi Riyaseti’ne. Sevr Muahedesi mucibince Diyarbekir, Elaziz, Van ve Bitlis vilayetlerinde müstakil bir Kürdistan teşekkül edilmesi lazım geliyor. Binaenaleyh bu teşkil edilmelidir. Aksi takdirde bu hakkı silah kuvvetiyle almaya mecbur kalacağımızı beyan ederiz. Batı Dersim Aşiret Reisleri.” (Koçgiri Halk Hareketi, S.65-66)
İsyancı Kürt milliyetçiliği Sevres Antlaşması’nın uygulanmasını isteyerek Kurtuluş Savaşımıza kardeşçe (!) katkıda bulunuyor. Ayda bir bildiri yayınlayan münevveran takımı ne diyor acaba, tarihle yüzleşmemizi sürdürelim mi, yoksa yeter mi ?