TÜRONFED DİYOR Kİ…

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Celal Belsey’den 19 Aralık 2006 tarihli bir elektronik ileti aldım. İletinin önemli bölümlerini aktarıyorum:
***
“Sayın İnce, Başkanı bulunduğum Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), sekiz federasyon, 86 dernek ve 9000 iş insanı üyesi ile, Kasım 2004’te faaliyetlerine başlamış, Türkiye’nin en büyük gönüllü ve sivil iş dünyası örgütüdür. Üyelerimizin büyük çoğunluğunu KOBİ’ler oluşturmaktadır.
Türk KOBİ’lerinin ve ekonomimizin ihtiyaç duyduğu becerilerle donatılmış nitelikli ara-kademe insan gücünü nasıl eğitebileceğimiz TÜRKONFED’in özellikle üzerinde durduğu ve ülkemiz için hayati önemi olan bir sorudur. Değişim ve gelişimin hız kazandığı bir dönemde, yeniden yapılandırılmış bir mesleki ve teknik eğitimin, uluslararası rekabette genç nüfusu ile ön plana çıkmak isteyen Türkiye’ye, istihdam piyasalarına ve ekonomimize kazandıracağı güç ve ivme tartışılmazdır .
Bu nedenlerle, 2006 yılı başından beri Sabancı Üniversitesi’ne bağlı Eğitim Reformu Girişimi
(ERG) ile ortak bir çalışma yürütüyoruz. Çalışmalarımız dahilinde, 18 Mayıs 2006’da
İstanbul’da “Sürdürülebilir Büyüme İçin Eğitime Acil Müdahale” başlıklı, Milli Eğitim
Bakanlığı yetkililerinin de bulunduğu geniş katılımlı bir mesleki eğitim sempozyumu
düzenlendi. Ardından, mesleki ve teknik eğitimin bugünkü durumunu tespit eden ve çözüm
önerileri getiren “Beceriler Yeterlilikler ve Meslek Eğitimi: Politika Analizi ve Öneriler”
raporumuz yayınlandı. Mesleki eğitimi mali boyutuyla inceleyen ve raporda getirilen önerilere finansman alternatifleri geliştiren ikinci raporumuz “Beceriler Yeterlilikler ve Meslek Eğitimi : Mali Analiz ve Finansman Önerileri”nin de ön çalışmaları tamamlandı.
İki çalışmalarımızda ilgi çekici öneriler ve bulgular yer almaktadır:
1.İmam Hatip Liseleri konusu, meslek eğitiminin değil, din eğitiminin bir alt başlığı olarak
ele alınmalıdır. İmam Hatip Liseleri, meslek lisesi statüsünden çıkartılmalı, sadece din adamı
yetiştirmek üzere özel bir statü altına alınmalıdır. Toplumun din eğitimi ihtiyacının
karşılanabilmesi için, eğitimciler tarafından alternatifler geliştirilmelidir.
2.İş dünyası, mevcut katsayı sisteminin değişmesini ve ilköğretimden ortaöğretime geçiş
sırasında meslek liselerini tercih edenlerin üniversiteye giriş imkanı olmadığı mesajının ortadan kalkması savunulmalıdır.
3.Meslek eğitimi konusunda ortaya konacak çözümler, kısa vadeli ve uzun vadeli olmak üzere ikiye ayrılmalıdır. Kısa vadeli çözüm, lise mezunlarına çeşitli fonlar (İşkur, AB fonları, OSB kaynakları gibi) kullanılarak, kısa süreli eğitimler vererek, hayat boyu eğitim felsefesi
çerçevesinde beceri kazandırmak olmalıdır. Kısa vadeli çözümlerin yanında, paralel
çalışmalarda uzun vadeli, örgün eğitim reformları da ayrıca düşünülmelidir.”
***
TÜRKONFED çalışma raporlarını da bana gönderdi. Üzerinde çalışacağım. Gönderdikleri iletiyi yayınlayarak MEB’nın, YÖK’ün, işçi ve işveren meslek kuruluşlarının dikkatine sunuyorum. Önerilerin 2.maddesine katılmıyorum. Bu çıkmazdan kurtulmanın tek inandırıcı yolu var: Hükümete baskı yaparak imam-hatipler ile meslek okullarının yolunu ayırmak.