DARBECİNİN LİBERALİ İYİDİR

Bu yazdıklarımın Ergenekon Davası ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu uyarıyı yaptıktan sonra “Darbecinin liberali iyidir” ironisini teşrih masasına yatıralım :
***
“Gözü kör olasıca, sürüm sürüm sürünecise İttihat ve Terakki gül gibi Osmanlı Devletimi yer ile yeksan etti !” bedduası acaba haklı mı ? Osmanlı Devleti, Balkan Savaşı’ndan sonra başta İngiltere olmak üzere, Fransa ve Rusya’ya kendi geleceği hakkında bir görüşme talebinde bulunmasına, dahası bir saldırmazlık paktı istemesine karşın adı geçen devletler bu taleplere olumlu cevap vermemişlerdir. Bunun üzerine İttihat ve Terakki hükümeti Almanların yanında Birinci Dünya Savaşı’na girdi. Girip yenilmeseydi de galip devletler bir başka Sevr (Sevres) uygulayacaklardı Osmanlı Devleti’ne. Hiç olmazsa halk ve asker savaşmayı öğrendi, kurtuluş savaşına hazırlandı.
***
İttihat ve Terakki’nin şeytân-ı lâîn olmadığını kanıtlamanın olanağı yok. O zaman biz de günümüz liberallerinin meleği Prens Sabahattin Bey ile onun Osmanlı Ahrar Fırkası’nın gerçekte darbeci olduklarını kanıtlayalım. Alıntıları Tarık Zafer Tunaya’nın “Türkiye’de Siyasal Partiler” adlı kitabının birinci cildinden yapacağım :
“31 Mart Vak’ası Prens Sabahattin grubuna İttihatçı baskısının yıkılması için yeşil ışık yakmıştı. Nitekim Prens’in ‘Vak’a’ günlerinde askerlere, İlmiyelilere yazdığı açık mektuplarında kullandığı dil bu harekete karşı olmadığını ve hareketten yararlanmak istediğini kanıtlayacaktır” (S.153)
“Genel kanıya göre, Prens Sabahattin Bey 31 Mart Vak’asının içindedir. Cemal Paşa kesin olarak bu kanıdadır. Hatta Halâskâran hareketinin içinde olduğunu belirtmiştir.” (S.153)
“Amerikalı bir tarihçi (William Miller) de aynı görüştedir ve şu satırların yazarıdır : ‘…1909 yılının 13 Nisanında İttihat ve Terakkiye karşı reaksiyoner bir hareket oluştu. Bu hareket Ahrar Partisi tarafından düzenlenmişti.” (S.153) (Taha Akyol’un kulakları çınlasın !)
Görüldüğü gibi günümüz liberallerinin piri Prens Sabahattin ve ata partileri Osmanlı Ahrar Fırkası 31 Mart irticaının içinde ve önündedir. Yani darbecidirler !
***
“Ahrarcılar, İttihat ve Terakki’ye karşı Ermeni komitalarıyla işbirliği etmişlerdir. Özellikle 31 Mart günlerinde Ahrarcılarla Ermeni Taşnaksütyun komitesi arasında ‘ittifak derecesinde’ bir anlaşmadan söz edilmiştir. Ermeni komiteleri atlı kuvvetleri Ahrar’a yardımcı göndermişlerdir. Dinamitli bombalar hazırlamışlardır.” (S.147)
“Nitekim, Mevlânzade’nin belirttiği gibi, Prens’in ‘işte biz durur durur da meydan-ı siyasete böyle atılırız’ demesi, Serbestî matbaası ile Fırka merkezi önüne ‘yaşasın şeriat, yaşasın asker, yaşasın meşrutiyet’ yazılı bir pankart yaptırılması direktifini vermesi durumu ne kadar önemsediğini kanıtlar. Zaten Ahrar’la 31 Mart’ın birleştirici unsuru Sabahattin Bey olmuştur.” (S.148) (Taha Akyol’un kulakları çınlasın !)
***
“Halâskâran Zabitan Grubu, gizli bir ihtilal cuntası ya da komitası olarak kurulmuştur” (S.336) Bir hükümet darbesi girişiminden sonra “Grup lideri durumunda olan Kemal Bey Prens (Sabahattin.Öİ)’in evinde saklanmıştır.” (S.335) Grub’un düzenlediği Mahmut Şevket Paşa suikastına ve Prens Sabahattin’un bu suikastle ilişkisine yer kalmadı.
Sizi gidi darbeci oğlu darbeciler, komplocu liberaller, sizi !…