İSTİKRARKEŞLERE ACİL YARDIM

İstikrarkeşlere acil yardım farz oldu. İlkin istikrar ne demek, dostla düşmanla bu konuda anlaşalım.
“İstikrar” : Karar bulma, yerleşme, kararlaşma, iyice belli olma, düzenlilik içinde sürüp gitme.
Bir açıklama yapmak gerekirse: İşlerin yolunda ve tıkırında gitmesi, pişmiş aşa su katılmaması, statükonun devamı ve korunması.
Eskiden, futbol yazarları, formu inip çıkmayan futbolcular için, övgü olarak “müstakarr futbolcu” derlerdi.
“İstikrar”ın statünün korunması anlamına geldiği düşünülürse pek matah bir şey olmadığı da anlaşılır. Ayrıca, gerçek siyasal istikrardan yoksun ekonomik istikrar kelebek ömürlüdür.
***
Üç yıldır iktidarda lanetli bir koalisyon yok, mecliste ezici bir çoğunluğu olan bir tek parti hükümeti saltanat sürmekte iktidarda. Ama kimilerine göre ülkede ne istikrar, ne de huzur var, kimilerine göre ise istikrar var ama huzur yok!
En bağımlı istikrarkeşlerden biri çok önemli bir saptamada bulunuyor: “Askerle seçilmiş hükümetler arasındaki güvensizlik duvarı yıkılmadığı sürece, bu ülkede demokratik hukuk devletinin Garp’taki gibi kurulması uzak ihtimaldir!”
Doğru bir tesbit, ama bir adım daha atıp bunun nedenini irdelemek gerekmez mi? Bence gerekir.
Sadece askerle değil ülke nüfusunun dörtte üçü ile hükümet arasında bir güvensizlik duvarı var. Ama AKP, her şeyden önce, TSK’nın başına çuval geçirme saplantısından vazgeçmelidir.
***
İstikrarkeşlerin yapmadığını ben yapacağım, yarayı deşeceğim. Tek parti iktidarına karşın istikrar sağlam değil, pamuk ipliğine bağlı gibi. Çünkü:
1.AKP iktidarı halkın yüzde 25’ini temsil etmesine, seçmen oylarının yüzde 34’ünü almasına karşın Meclis’te yüzde 65 oranında temsil ediliyor. Buna azınlığın istibdadı denir.
2.Demokratik ve uygar ülkelerde, siyasal partiler Anayasal düzeni tartışma konusu yapmazlar, devletin kuruluş ilkelerine karşı fesat çevirmezler. Halkın çok küçük bir azınlığı “kurulu düzen” ile sorunludur. Bu ülkelerde iktidar değişimlerine karşın rejim müstakardır (istikrarlıdır), iktidar değişimlerinde anayasa ve düzen tartışılmaz. Siyasal partiler ve hükümetler siyasal statükoya saygılı oldukları için, kimse rejimi savunmak zorunda kalmaz.
3.AKP hükümetinin rejim kavgası kalemlerini yazalım: Laiklik, Devrim Yasaları ve Cumhuriyet devrimleri, Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Üniversiteler ve YÖK, Türban, TÜBİTAK, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, TRT ve RTÜK, Futbol Federasyonu ve öteki federasyonlar, Milletvekili dokunulmazlıkları, Seçim ve Partiler yasaları, devlet kurum ve kuruluşlarının İslamileştirilmesi, AKP’li belediyelerin yasakları ve gündelik hayata müdahaleleri, Sünni inancın zorbalığa dönüşmesi….
***
Cumhuriyet rejiminin istikrarı AKP’nin karşı olduğu, değiştirmeye ve yozlaştırmaya çalıştığı ilke ve düzenin üzerine kuruludur. İstikrarın sağlanması için AKP’nin Cumhuriyet’e teslim olması gerekmektedir. Bu gerçekleşmedikçe Türkiye’ye istikrar gelmez ve kimse huzur bulmaz! Bu nedenle, istikrarkeşlerin, istikrardan önce Cumhuriyet’i savunmaları gerekiyor.