KAYIT DIŞI DEVLET

Müslüman Kardeşler örgütlenmesi içinde yapılan yardımların eleştirilmesi karşısında AKP “sosyal devletin gereği” diye kendini savunuyor. Devletin parasıyla alınan, vergi indirimleri karşılığında sağlanan bu mallar devlet adına mı yoksa AKP adına mı dağıtılıyor ? Elbette AKP adına.
***
Anayasa’nın değişmez maddelerinden birinin (2.madde) içinde yer alan “sosyal devlet” sadece sadaka dağıtan devlet midir, yoksa başka bir şey midir ?
Anayasa Mahkemesi’nin 16-27 Eylül 1967 tarih ve K.1967/29 sayılı Kararında Sosyal Devlet kavramı şöyle açıklanıyor:
“(Sosyal devlet) … ferdin huzur ve refahını gerçekleştiren ve teminat altına alan, kişi ve toplum arasında denge kuran, emek ve sermaye ilişkilerini dengeli olarak düzenleyen, özel teşebbüsün güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayan, çalışanların insanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için sosyal, iktisadî ve malî tedbirler alarak çalışanları koruyan, işsizliği önleyici ve millî gelirin adalete uygun biçimde dağılmasını sağlayıcı tedbirler alan adaletli bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmeye kendini yükümlü sayan, hukuka bağlı kararlılık içinde ve gerçekçi bir özgürlük rejimini uygulayan devlet demektir.”
Gene Anayasa Mahkemesi bir başka kararında Sosyal Devlet kavramının şöyle anlaşılması gerektiğini belirtiyor:
“Sosyal hukuk devleti, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği yani sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlet demektir. Çağdaş devlet anlayışı, sosyal hukuk devletinin, tüm kurumlarıyla Anayasa’nın sözüne ve ruhuna uygun biçimde kurulmasını gerekli kılar. Hukuk devletinin amaç edindiği kişinin korunması, toplumda sosyal güvenliğin ve sosyal adaletin sağlanması yoluyla gerçekleştirilebilir. (…) Anayasa’nın Cumhuriyetin nitelikleri arasında yer verdiği sosyal hukuk devletinin dayanaklarından birini oluşturan sosyal güvenlik kavramının içerdiği temel esas ve ilkeler uyarınca toplumda yoksul ve muhtaç insanlara Devletçe yardım edilerek onlara insan onuruna yaraşır asgarî yaşam düzeyi sağlanması, böylece, sosyal adaletin ve sosyal devlet ilkelerinin gerçekleşmesine elverişli ortamın yaratılması gerekir.”
***
Sosyal devlet istihdam yaratarak işsizliğe karşı savaşan devlet demektir, çalışanların haklarını ve onurunu koruyan, yoksulluğu sadaka dağıtarak değil iş vererek ortadan kaldırmayı amaçlayan devlettir.
AKP devletin asli görevlerini yan çizip, Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu gibi resmi kuruluşları işlevsizleştirerek devleti iğdiş ediyor ve kendi kayıt dışı devletini kuruyor. Bütün bunların bir tek amacı var : Devleti devletsizleştirmek ! Devleti tasfiye etmek ! Yani Türkiye Cumhuriyeti devletini ! Bu nasıl olacak ?
Nasıl olduğunu görüyorsunuz : Deniz Fenerleri ile, Gıda Bankaları ile, vakıflarla, belediyelerle, özel dernekler vasıtası ile, cemaatlerin ve tariklerin (tarikatın) koruyucu kanadı adlında, özel burslarla, tarikat yurtları ile, Fethullah okullarıyla…
AKP, Müslüman Kardeşler yöntemi ile kendi kaçak, ruhsatsız, kayıt dışı “Ilımlı İslam” devletini kuruyor !